Mums rūpi Jūsų privatumas ir jo apsauga. Atsižvelgiant į teisės aktus ir poreikį apsaugoti Jūsų privatumą, parengėme Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumentą, leidžiantį suprasti, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją.

Asmeninės informacijos rinkimas yra siejamas su organizacijos veiklos tikslais, dėl kurių yra renkama informacija, t.y. valymo paslaugų teikimas. Švaros guru įsipareigoja rinkti Jūsų asmeninę informaciją tik įgyvendinant įmonės veiklos tikslus, t.y. teikiant užsakytas paslaugas gavus Jūsų sutikimą dėl asmeninių duomenų naudojimo. Surinkta asmeninė informacija yra saugoma 12 mėnesių nuo jos paskutinio naudojimo dienos. Asmeninė informacija apsaugota nuo neteisėtos prieigos, jos atskleidimo, kopijavimo, neteisėto panaudojimo, išsaugant asmeninės informacijos konfidencialumą. Jūsų asmeninė informacija tvarkoma tik vadovaujantis Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumentu.

Švaros guru (valdytojas GI Business solutions, MB) įsipareigoja užtikrinti Jūsų privatumą.

Šioje privatumo politikos ir duomenų apsaugos  (toliau „Privatumo politika ir duomenų apsauga“) dokumente pateikiamas paaiškinimas, kaip svetainėje www.svarosguru.eu (toliau „Svetainė“) yra renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys (toliau „Asmens duomenys“), asmeninė informacija ir kaip apsaugomas gautos informacijos privatumas bei konfidencialumas.

Švaros guru (valdytojas GI business solutions, MB) įsipareigoja sąžiningai, saugiai ir atsakingai tvarkyti Jūsų duomenis, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais: Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ((ES) 2016/679)), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais nacionaliniais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Prašome susipažinti su žemiau pateikta „Privatumo politika ir duomenų apsauga“, kad žinotumėte, kaip yra renkami, naudojami, perduodami ir saugomi Jūsų asmens duomenys.

Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumente teikiama informacija apie Klientų asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą, naudojantis Švaros guru (www.svarosguru.eu) teikiamomis paslaugomis. Užsakydami Švaros guru paslaugas, teikdami užklausas bei įsigydami paslaugų paketus, Jūs sutinkate su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu pagal Švaros guru (valdytojas GI business solutions, MB) patvirtintą Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumentą.

Vienintelė informacija, kuri yra renkama svetainėje www.svarosguru.eu yra tiesioginė informacija, susieta su įmonės teikiamomis valymo paslaugomis, jų užsakymu, registravimu, kontaktų pateikimu. Užsakydami paslaugas, teikdami užklausą Jūs sutinkate, kad Švaros guru (valdytojas GI business solutions, MB) Jūsų asmens duomenis naudos sutarčių rengimo, komercinių pasiūlymų rengimo, sąskaitų rengimo, konsultavimo, paslaugų ir kitų prekių pardavimo klausimais. Visi svetainės www.svarosguru.eu vartotojai, prieš naudodamiesi šia svetaine turi sutikti su mūsų naudojimo sąlygomis ir šia privatumo politika.

Svetainėje www.svarosguru.eu gali būti naudojamos programinės įrangos funkcijos „slapukai“, kurios yra duomenų patekimo į svetainę dalis. Ši informacija naudojama tikslu, kad galėtume stebėti svetainės veiksmingumą, t.y. lankytojų statistiką ir ją analizuoti (jokie individualūs duomenys čia nėra naudojami, formuojama tik bendra lankytojų statistika); rinkti apibendrintą informaciją, kad būtų nustatytos populiariausios svetainės www.svarosguru.eu sritys ir vartotojai lengviau rastų reikiamą informaciją svetainėje www.svarosguru.eu.

APIBRĖŽIMAI

Paslauga – tai bet kokia paslauga, informacijos paieška, apsilankymas svetainėje www.svarosguru.eu, kurios valdytojas yra Bendrovė GI business solutions, MB.

Asmens duomenys – tai yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

Naudojimo duomenys – tai duomenys, kurie surenkami automatiškai arba generuojami naudojantis Paslauga arba iš Paslaugos infrastruktūros (internetinės svetainės, kaip pvz. apsilankymo svetainėje trukmė).

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu bendrai su kitais asmenimis, nustato tikslus ir būdus, kuriais yra ir turi būti tvarkoma asmeninė informacija. Šioje privatumo politikoje Jūsų asmens duomenų valdytojas yra GI Business solutions, MB.

Duomenų tvarkytojas arba paslaugų teikėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu. Šioje privatumo politikoje Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra GI business solutions, MB.

Duomenų subjektas (arba vartotojas) – tai bet kuris gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslauga ir yra Asmens duomenų subjektas.

Slapukai – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

GI business solutions, MB (toliau – asmens duomenų valdytojas) valdo asmens duomenis, patenkančios į Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumento taikymo sritį. Kylant klausimams dėl Privatumo politikos ir duomenų apsaugos prašome susisiekti su asmens duomenų valdytoju svetainėje https://www.svarosguru.eu/susisiekite nurodytais kontaktais.

ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenų valdytojas GI business solutions, MB asmens duomenis renka taikant BDAR nustatytus apsaugos reikalavimus.

Naudojamų asmens duomenų pavyzdžiai: vardas ir pavardė,  namų adresas, elektroninio pašto adresas, pvz. vardas.pavarde@bendrove.lt, interneto protokolo (IP) adresas, slapukų identifikatoriai, informacija reikalinga atrenkant darbuotojus.

Duomenys, kurie nelaikomi asmens duomenimis: juridinio asmens kodas; elektroninio pašto adresas, pvz. info@bendrove.com; nuasmeninti duomenys.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS

Asmens duomenų rinkimo tikslas  – tvarkyti asmens duomenis, kurie yra savanoriškai pateikiami asmens duomenų valdytojui, prieš tai jiems gavus išsamią informaciją, apie duomenų tvarkymo tikslus bei duomenis, kurie yra reikalingi teikiant paslaugas – sudarytų sutarčių vykdymui, sąskaitų parengimui, komercinių pasiūlymų rengimui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir organizacijos veiklos vykdymui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenys tvarkomi teisiniais pagrindais, įtvirtintais BDAR 6 str., 40-49 konstatuojamosiomis dalimis  (Reglamentu ((ES) 2016/679)), 29 str. darbo grupės nuomone 06/2014 dėl duomenų valdytojo teisėtų interesų sąvokos pagal Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnį. Asmens duomenų valdytojas GI business solutions, MB gali tvarkyti asmens duomenis esant šioms aplinkybėms:

-gavus atitinkamų asmenų sutikimą. Asmens sutikimas gaunamas siūlant konkrečias valymo paslaugas, apie kurias informacija teikiama svetainėje www.svarosguru.eu

-esant sutartinei prievolei, pagal sutartyse numatytas sąlygas dėl paslaugų ar produktų pirkimo. Asmens duomenys reikalingi sudarant sutartį dėl paslaugų teikimo/ produktų pirkimo-pardavimo, vykdant sutartines prievoles. Tvarkoma informacija: asmens vardas, pavardė, paslaugos teikimo/ produktų pristatymo adresas, kontaktinis telefono numeris, atsiskaitymo duomenys, už paslaugas ar produktus mokant bankiniu pavedimu.

-vykdant teisinę prievolę, nustatytą ES ar nacionalinės teisės aktuose. Teisinės prievolės įgyvendinimui, susietam su darbuotojų atranka ir samdymu naudojai asmens duomenys, esant poreikiui gauti socialinio draudimo apsaugą, įpareigotoms institucijoms teikiant asmens duomenis (darbuotojų darbo užmokestis)

-įmonės teisėtų interesų labui, patikrinus, ar tai neturi didelio poveikio asmens, kurio duomenys tvarkomi, pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Jei asmens teisės yra viršesnės už Organizacijos interesus, asmens duomenys nėra tvarkomi vadovaujantis teisėtu interesu, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Visus asmens duomenis valdytojas GI Business solutions, MB tvarko tik gavus Klientų sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo. Sutikimas pateikiamas svetainėje www.svarosguru.eu naršant svetainėje („slapukai“), užsisakant naujienlaiškius, patvirtinus sutikimo juos gauti formą, užsakant paslaugas („Paslaugos“), ieškant darbo („Apie mus“ – Kandidatuok), teikiant užklausas („Kontaktai“).

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

GI business solutions, MB asmens duomenis renka tik klientams laisva valia pateikus patvirtinimą apie sutikimą valdyti ir rinkti asmens duomenis: naršant svetainėje www.svarosguru.eu, užsakant teikiamas paslaugas interneto svetainėje, užsakant naujienlaiškius, kontaktuojant su organizacijos atstovais telefonu, SMS žinutėmis, el. paštu, kandidatuojant į siūlomas darbo vietas.

Asmens duomenų valdytojas GI Business solutions, MB renka asmens duomenis toliau aprašomais būdais:

-interneto svetainės lankytojų asmens duomenys („Slapukai“);

-asmenų, norinčių gauti naujienlaiškius ir užsisakyti paslaugas duomenys, asmenims išreiškus sutikimą gauti šią informaciją el. paštu, telefonu, SMS žinute. Renkami duomenys – asmens vardas, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas;

-asmenų, kandidatuojančių į siūlomas darbo vietas duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, gyvenimo aprašymas.

SURINKTŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

-rinkodara – naujienlaiškiai, elektroninės rinkodaros pranešimai. Asmens duomenų naudojimo pagrindas – asmens sutikimas svetainėje (www.svarosguru.eu).

-užsakymų vykdymas – komerciniai pasiūlymai, sąskaitos, sutartys. Asmens duomenų naudojimo pagrindas – asmens sutikimas (pasirašytinai ir/arba www.svarosguru.eu).

-svetainės veikimas – svetainės veikimo gerinimui, duomenų statistikai, paieškos galimybių svetainėje www.svarosguru.eu gerinimui Asmens duomenų naudojimo pagrindas – asmens sutikimas svetainėje (www.svarosguru.eu).

-darbuotojų atranka – naujų darbuotojų paieškai ir jų kompetencijų vertinimui. Asmens duomenų naudojimo pagrindas – asmens sutikimas svetainėje (pasirašytinai ir/arba www.svarosguru.eu).

GI business solutions, MB gaunami asmens duomenys nenaudojami jokiems kitiems tikslams nei numatyta šiame Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumente.

GI business solutions, MB įsipareigoja visus gautus asmens duomenis apsaugoti, jų neperduodant su organizacijos veikla nesusijusiems tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai:

-Jūs suteikiate sutikimą asmens duomenų atskleidimui;

-teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

-Bendrovės partneriams, esant neišvengiamai būtinybei (IT sistemos priežiūros bendrovės – dėl galimos asmens duomenų apsaugos gerinimo, išieškojimo bendrovėms – esant nustatytam nemokumo atvejui)

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Asmens duomenys gaunami iš paties fizinio ar juridinio asmens, užsisakančio – įsigyjančio organizacijos paslaugas/ produktus.

GI Business solutions, MB surinkti asmens duomenys yra saugomi nuo neteisėto jų panaudojimo, pakeitimų ir praradimo. Šiuo tikslu yra diegiamos fizinės ir techninė priemonės, kad surinkta asmens duomenų informacija būtų tinkamai naudojama ir apsaugota. Saugodama asmens duomenis bendrovė primena ir tai, kad svetainės ir internetu atliekamos operacijos nėra visiškai saugios.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po paskutinio naudojimosi svetainės turiniu arba Bendrovės paslaugomis dienos, vadovaujantis Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Pasibaigus vienerių metų terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima atstatyti, išskyrus tuos atvejus, kai klientai suteikia sutikimą, naudoti ir saugoti asmens duomenis ilgesnį, nei numatyta 1 metų periodą.

ASMENS TEISĖS

Kiekvienas asmuo, t.y. Jūs, turite teisę:

-susipažinti su asmens duomenų politika ir gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, kokiu būtu ir tikslu duomenys yra surenkami, kaip asmens duomenys yra tvarkomi, kokia yra jų saugojimo tvarka;

-kreiptis į GI business solutions, MB raštu norint: pakoreguoti/ pakeisti savo asmens duomenis, atšaukti organizacijai suteiktą sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis; sunaikinti duomenis, jeigu jie yra pertekliniai, nepilni, neteisingi, netikslūs; sustabdyti duomenų tvarkymo procesą. Gavus prašymą, organizacija patikrins pateiktą informaciją ir atliks reikalingus veiksmus, kad būtų užtikrintas Jūsų asmens duomenų teisėtas naudojimas, kad naudojami duomenys būtų tikslūs ir teisingi;

-kreiptis raštu į organizaciją dėl Jūsų asmens duomenų perkėlimo.

Visais klausimais, susijusiais su Privatumo politika ir duomenų apsauga, galite kreiptis tiesiogiai į organizaciją: el. paštu – info@svarosguru.eu ir telefonu +370 601 42941.

AUTOMATINIS ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS: IP ADRESAS IR SLAPUKAI

IP adresas. Renkant asmens duomenis yra atpažįstamas Kliento IP adresas, kuris yra užfiksuojamas. Jo panaudojimo paskirtis – sistemų diagnostika ir apsauga. IP adresas naudojamas formuojant rodiklius, kurie yra reikalingi svetainės lankomumo ir naudingumo vertinimui. Laikinai sistemoje saugomas klientų IP adresas yra būtinas, teikiant galimybę vartotojui naudotis interneto svetaine, nes sesijos metu turi būti išsaugotas vartotojo IP adresas. IP adresas naudojamas nustatant unikalų svetainės lankytojų skaičių ir geografinį pasiskirstymą, o ne identifikuojant konkrečius vartotojus.

Slapukai. Jie naudojami jungiantis kiekvieną kartą jungiantis prie svetainės www.svarosguru.eu. Slapukai išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje ir padeda identifikuoti Kliento įrenginį iš kitų įrenginių tarpo. Apsilankius svetainėje www.svarosguru.eu Jums pateikiama informacija apie „Slapukų“ naudojimą ir prašymas sutikti su „Slapukų“ naudojimu. Jei nesuteiksite sutikimo naudoti „Slapukus“, kompiuteris ar kitas įrenginys nebus sekamas, įgyvendinant tiesioginės rinkodaros tikslus. „Slapukai“ yra reikalingi svetainės funkcionavimo užtikrinimui ir nuolatiniame tobulinimui. „Slapukų“ galiojimas – 90 dienų. Norėdamas atšaukti sutikimą naudoti „Slapukus“, Klientas gali išvalyti interneto naršyklės slapukus. Klientas turi teisę blokuoti „Slapukus“, savo įrenginyje pakeisdamas nustatymus ir blokuodamas „Slapukų“ naudojimą. Atsisakius priimti „Slapukus“ dalies svetainės www.svarosguru.eu turinys gali būti neprieinamas.

Svetainėje www.svarosguru.eu naudojami slapukai:

-analitiniai slapukai. Slapukai (Google Analytics) leidžia skaičiuoti ir stebėti svetainės lankytojų judėjimą po svetaine ja naudojantis. Slapukų duomenų tvarkymo pagrindas – Klientų sutikimas.

-sesijos slapukai. Gerina svetainės veikimą ir renka anoniminę bendrą informaciją apie naudojimąsi svetaine.

-funkciniai slapukai. Slapukai naudojami Klientų atpažinimui, jiems pakartotinai grįžtant į svetainę, kas leidžia vertinti Klientų poreikius ir pagal juos pritaikyti svetainės turinį socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), kitose platformose (Linkedin ir t.t.). Slapukų duomenų tvarkymo pagrindas – Klientų sutikimas.

Slapukų nuostatos gali būti keičiamos atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių slapukų naudojimo aspektus, pakeitimus, be atskiro raštiško pranešimo.

Privatumo politikos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Dėl Privatumo politikos nuostatų kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu, o nerandant bendro sutarimo – teisės aktuose įtvirtintais pagrindais Lietuvos Respublikos teismuose.

NAUJIENLAIŠKIAI

Lankantis svetainėje www.svarosguru.eu Klientas gali užsisakyti nemokamą Naujienlaiškių prenumeratą, kuri yra sukurta rinkodaros tikslais. Užsisakant naujienlaiškius, Klientas tai gali padaryti tik sutikęs su Privatumo politikos nuostatomis. Klientas bet kuriuo metu gali atšaukti naujienlaiškių prenumeratą, išreikšdamas savo valią raštu – el. paštu info@svarosguru.eu

Užsakant naujienlaiškius renkami duomenys: vardas, el. pašto adresas (duomenys reikalingi siunčiant naujienlaiškius, jų prenumeratą užsisakiusiems klientams)

Registracijos metu renkami duomenys: registracijos data ir laikas (duomenys reikalingi vartotojų statistikos analizei).

Registruojantis ir prenumeruojant naujienlaiškius, Kliento prašoma susipažinti su Privatumo politika ir duomenų apsauga bei pateikti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Gauti duomenys naudojami tik naujienlaiškio siuntimo tikslais.

Gavus Kliento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Klientas užsiregistruoja gauti naujienlaiškį, kurio teisinis pagrindas BDAR 6 str. 1 d. a punktas. Naujienlaiškiai siunčiami Klientams, kurie yra įregistruoti duomenų bazėje, pagal BDAR 6 str. 1 d. b punktą.

Duomenų tvarkymo tikslas – naujienlaiškių siuntimas, jų prenumeratą užsisakiusiems Klientams.

Duomenų saugojimas – duomenys ištrinami, kai yra atsisakoma naujienlaiškio prenumeratos, tai yra, kai nebelieka jų rinkimo tikslo.

Klientas gali bet kada atšaukti Naujienlaiškio prenumeratą, pasirinkdamas naujienlaiškyje esančią nuorodą – „Atsisakyti prenumeratos“.

PASLAUGŲ/ PRODUKTŲ UŽSAKYMAS – PIRKIMAS

Svetainėje www.svarosguru.eu galima tiesiogiai užsisakyti paslaugas ir sudaryti sutartį dėl valymo paslaugų teikimo, įsigyti produktus siūlomus e-parduotuvėje. Siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų įgyvendinimą, paslaugų užsakymo procese tvarkomi šie asmens duomenys: vardas ir pavardė, kontaktinis numeris, el. pašto adresas, objekto, kuriame teikiamos valymo paslaugos, adresas. Sudaromos sutarties duomenys: paslaugos teikimo tipas (vienkartinė/ ilgalaikė), užsakymo pobūdis ir Kliento poreikiai teikiant valymo paslaugas.

Duomenys gaunami Jums užpildant specialią užsakymo formą, pateiktą svetainėje www.svarosguru.eu.

Visi gauti duomenys naudojami priimti užsakymą ir/ ar sudaryti sutartį dėl Jūsų pageidaujamų valymo paslaugų teikimo bei įvykdymo ar norimų produktų e-parduotuvėje pirkimo.

Užtikrinant teikiamų paslaugų įgyvendinimą, duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams (pvz. IT paslaugų tiekėjams); kompetentingoms valdžios ir/ar teisėsaugos institucijoms (pvz. teismai, policija ir kt.), teisinėms ar skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (pvz. esant nemokumo atvejui), draudimo bendrovėms (pvz. esant žalos atvejui). Jūsų duomenys bus teikiami šiems asmenims tik tuo atveju, jei bus reikalinga užtikrinti Bendrovės teises, Klientų pažeistus interesus, darbuotojų saugumą, teikti ir/ar ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio paslaugų užsakymo ar produktų pirkimo.

Klientas gali raštiškai kreiptis į GI business solutions, MB el. paštu info@svarosguru.eu, atsisakydamas jos paslaugų ir pateikdamas prašymą dėl asmens duomenų nenaudojimo ir /ar jų sunaikinimo.

PRETENDAVIMAS Į LAISVAS DARBO VIETAS

Svetainėje www.svarosguru.eu yra ieškomi darbuotojai – nauji komandos nariai.  Šiuo tikslu darbo ieškantys asmenys gali kreiptis pateikdami savo duomenis ir kandidatuoti į organizacijos siūlomas darbo pozicijas. Darbuotojų paieškos tikslu yra renkami ir tvarkomi asmens duomenys gaunant Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir/ ar motyvacinį laišką bei kitą su kandidatavimu į siūlomą darbo pozicija informaciją. Siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) ir/ar motyvacinį laišką Jūs laisva valia išreiškiate savo sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis. Nesant išreikšto sutikimo tvarkyti asmens duomenis, organizacija negali vertinti Jūsų kandidatūros siūlomoms pareigoms užimti.

Įvykus darbuotojų atrankai ir Jums neatitikus darbo pozicijai keliamų reikalavimų, Jūsų asmens duomenis nebus toliau laikomi, o per 5 darbo dienas bus saugiai ištrinti/ pašalinti.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Norime, kad galėtumėte laisvai naudotis ir naršyti mūsų svetaine nesijaudindami, ar apsilankymas nesukels nepageidaujamos pardavimo ar rinkodaros veiklos, pvz., nepageidaujamos reklamos. Svaros guru (valdytojas GI business solutions, MB) laikosi asmens duomenų apsaugos įstatymų, galiojančių Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje. Mūsų darbuotojai yra atsakingi už asmeninės klientų informacijos konfidencialumą ir gautą informaciją naudoja tik tiesioginiam užsakymų ir pardavimų vykdymui. Jokia asmeninė Jūsų informacija, Jūsų asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Švaros guru (valdytojas GI business solutions, MB) pasilieka teisę

Pasiliekame teisę atskleisti asmens duomenis bet kuriai trečiajai šaliai tik tuo atveju, kai yra teisinis pagrindas reikalauti tokios informacijos.

Jei iš svetainės www.svarosguru.eu  naudosite nuorodą, nukreipiančią Jus į kitą svetainę, Jūsų asmens duomenys nebus apsaugoti pagal šį Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumentą.

SUTIKIMAS IR PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad mes rinktume ir naudotume jūsų asmeninę informaciją, kaip nurodyta aukščiau. Organizacijos GI Business solutions, MB parengtas Privatumo politikos ir duomenų apsaugos dokumentas įsigalioja nuo jo paskelbimo svetainėje www.svarosguru.eu.

Norime, kad visada žinotumėte, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame. Švaros guru pasilieka teisę keisti „privatumo politikos ir duomenų apsaugos“ dokumentą esant poreikiui. Apie tokius pokyčius be išankstinio įspėjimo informacija skelbiama svetainėje www.svarosguru.eu. Tolesnis naudojimasis svetaine www.svarosguru.eu reikš, kad sutinkate su tokiais pakeitimais. Todėl klientams rekomenduojama periodiškai peržiūrėti Privatumo politiką ir pastebėti, ar joje nėra pasikeitimų.

Kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje ir susipažinti su Švaros guru vykdoma veikla bei pateikti užklausas dėl mūsų teikiamų paslaugų ir parduodamų produktų.